“We kaartten het thema eerder al aan, maar er lijkt een taboesfeer op te rusten. Toch is de situatie urgent. Ook de vrouwenrechten staan onder druk met steeds meer aanrandingen en agressie ten opzichte van hen in de asielcentra. Daarom dienden we een resolutie in”, voegt Kamerlid Darya Safai toe. Zij is hoofdindiener van de resolutie die morgen ter bespreking staat op de agenda van de commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer.

Interne inspectie

De N-VA vraagt de regering met aandrang om dit probleem eindelijk aan te pakken. “Er moet naar Nederlands voorbeeld een interne inspectie komen van de asielopvang. Staatssecretaris Mahdi weigerde ons voorstel eerder, maar dat is kortzichtig. Het probleem moet beter in kaart gebracht worden. Daarnaast moet er een uniforme meldingsplicht komen met één centraal meldpunt. Elke geweldpleging moet in het persoonlijk dossier van de asielzoeker belanden en meegegeven worden aan de asielinstanties die over de aanvraag beslissen”, zegt ook Theo Francken.

Zero tolerance-beleid

Daarnaast vraagt de N-VA de regering om uitvoering te geven aan de beschermingsmaatregelen die genomen zijn tijdens de vorige legislatuur en daar waar nodig en opportuun de toegang tot de collectieve opvangcentra te verbieden of daar waar nodig het dagelijkse zakgeld op te schorten gedurende een periode van vier weken. “Nu gebeurt dit nog veel te weinig. We hebben nood aan een helder en duidelijk zero tolerance-beleid”, zegt Kamerlid Roggeman.

Aparte centra voor geweldplegers

Tot slot vraagt de partij om aparte centra binnen het bestaande opvangnetwerk te creëren waar mensen die strenger gemonitord dienen te worden, kunnen worden geplaatst. Zowel mensen met psychologische problemen als geweldplegers en overlastbezorgers moeten nauwer opgevolgd worden.