Kamerlid Theo Francken vraagt al zes weken naar duidelijkheid over het budget voor het belangrijke departement Asiel en Migratie. “Onze volhardende vragen irriteerden de staatssecretaris blijkbaar. Zo verweet hij me onterecht de waarheid te verdraaien toen ik bleef aandringen op duidelijke antwoorden. Flauw.”

Bijna onbeperkt budget voor asielopvang

Nu de begroting is ingediend, komt er opheldering. “Positief is de algemene verhoging van het migratiebudget via de interdepartementale provisie. Van 50 miljoen euro extra in 2021 tot 100 miljoen in 2024. Prioriteiten vormen digitalisering, alternatieven voor detentie, aanklampende terugkeertrajecten en begeleiding van illegalen. Daarnaast zullen alle diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken versterkt worden. Negatief blijven de daling van het reguliere terugkeerbudget, de merkwaardige forse stijging van de kosten voor de illegalen in de gesloten centra en het haast onbeperkte budget voor asielopvang”, vervolgt Francken.

Kosten FEDASIL door het dak

Vergeleken met 2018, het laatste jaar waarin Theo Francken staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, liggen de fondsen voor asielopvang door FEDASIL liefst 63 procent hoger. Er kwam in totaal al 165 miljoen euro bij. Het totaal geraamd budget voor asielopvang voor 2021 bedraagt nu al 427 miljoen euro. “De Europese asielcrisis van 2015-2016 ligt nu al enkele jaren achter ons. De Europese instroom is sindsdien sterk gedaald. Toch blijft de crisis in België blijkbaar maar voortduren. Zo stijgen de Belgische asielcijfers sinds enkele weken zelfs opnieuw. Het volledig vrij heropenen van het Belgisch asielloket doet er geen goed aan. Net zomin als de paarsgroene beslissing om 150 bootmigranten uit Lesbos binnen te vliegen en de hervestiging terug op te starten. En dat middenin de tweede coronagolf. Het enige wat staatssecretaris Mahdi met dit open verwelkomingsbeleid verwezenlijkt, is nog meer illegale asielstromen naar ons land organiseren. Dat is pappen en nathouden met geld van de belastingbetaler. Staatssecretaris Mahdi moet eindelijk de moed hebben om fors te besparen op het asielbudget door onder andere het Australische asielmodel te bepleiten. De illegale migratie naar Europa moet stoppen”, zegt Kamerlid Darya Safai.

Beknibbelen op terugkeer

Een omgekeerde evolutie zien we in de reguliere middelen voor repatriëring. Vergeleken met 2018 daalde het budget van 10 miljoen naar 6,67 miljoen euro. Dit terwijl 63 procent van de asielzoekers uiteindelijk geen status van vluchteling of subsidiair beschermde krijgen, zij krijgen een bevel om het grondgebied te verlaten maar twee derde daarvan blijft gewoon in België. Kamerlid Yoleen Van Camp: “Het aantal mensen dat een uitwijzingsbevel naast zich neerlegt, is enorm. Toch vindt staatssecretaris Mahdi er niet beter op dan te gaan beknibbelen op de reguliere middelen voor terugkeer. Het reguliere budget voor terugkeer ligt één derde lager dan tijdens het laatste regeringsjaar van de Zweedse regering. Hij belooft nu extra geld via de interdepartementale provisie maar die zullen vooral naar alternatieve voor detentie en vrijwillige terugkeertrajecten gaan. Projecten die al meermaals bewezen hebben niet of amper te werken.”

Onduidelijkheid troef

Kamerlid Yoleen Van Camp ziet tot slot nog een opvallendestijging in de provisie “opvang vreemdelingen zonder middelen”. “Die fondsen worden normaal aangewend om kledij en ontspanning te betalen voor de illegalen in de gesloten centra. Nu zien we dat dit budget stijgt van 5,43 miljoen in 2018 naar 7,38 miljoen in 2021, terwijl de bezettingsgraad in de gesloten centra voor illegalen al maanden maar eenderde is omwille van coronarestricties. Het budget zou logischerwijs fors moeten dalen in plaats van stijgen. Dit roept veel vragen op.”